Μεταβίβαση της Άδειας

Η ημερομηνία παράδοσης είναι η ημερομηνία εκτέλεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως το κλειδί προϊόντος μετά την παραλαβή του δελτίου μεταβίβασης της άδειας. Λάβετε υπόψη ότι για να χρησιμοποιήσετε το κλειδί προϊόντος που παρέχεται από την kounasoft IT & SOLUTIONS O.E., δεν είναι πλέον απαραίτητη η εγγραφή στην ιστοσελίδα του κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) παρέχει ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η χορήγηση πολλαπλών αδειών χρήσης και η διάσπαση των εν λόγω αδειών είναι νόμιμες. Το ECJ αποφάνθηκε επίσης ότι επιτρέπεται η εμπορία μεταχειρισμένου λογισμικού με λογισμικό που μεταφέρεται ηλεκτρονικά. Σε μεταγενέστερη απόφαση του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Φρανκφούρτης, ορίστηκε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να ισχύει και για τις συμφωνίες παραχώρησης αδειών και την κατάτμηση των αδειών αυτών.


Σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις, η αρχή της ανάλωσης ισχύει για κάθε αρχική πώληση λογισμικού. Το Δικαστήριο αποφάσισε ακόμη ότι οι δεύτεροι αγοραστές μπορούν ακόμη και να κατεβάσουν το λογισμικό από τον κατασκευαστή πάλι με τις άδειες που έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο. "Επιπλέον, η εξάντληση του δικαιώματος διανομής επεκτείνεται στην έκδοση του αντιγράφου του προγράμματος που αναβαθμίστηκε και ενημερώθηκε από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων", σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με άλλα λόγια, η συγκατάθεση της Microsoft Corporation για τη χρήση της άδειας χρήσης δεν απαιτείται. Η kounasoft O.E. εγγυάται ότι η εγκατάσταση και χρήση αυτών των αδειών είναι δυνατή και νομικά επιτρεπτή. Το πεδίο εφαρμογής των κεκτημένων δικαιωμάτων χρήσης καθορίζεται από τους ισχύοντες όρους άδειας χρήσης του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν αντιβαίνουν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατάξεις. Οι όροι άδειας χρήσης περιλαμβάνουν ιδίως τις Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), η εκπλήρωση των οποίων πραγματοποιείται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, καθώς και τα Δικαιώματα Χρήσης Προϊόντος (PUR) που παρέχονται στην αρχική σελίδα των Δικαιωμάτων των Ιδιοκτητών. Οι άδειες χρήσης λογισμικού που προσφέρει η kounasoft IT & SOLUTIONS O.E.  είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ), απόφαση της 3ης Ιουλίου 2012 (C-128/11), όπως επίσης και του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας (BGH),  απόφαση της 17ης Ιουλίου 2013 ( Ι-ΖΚ 129/08,το οποίο έκρινε ότι το σχετικό αντίγραφο προγράμματος Η/Υ μετά την ανάλωση είναι "για περαιτέρω διάθεση δωρεάν ".


Η δυνατότητα εμπορίας του αντιγράφου προγράμματος, η οποία αποτελεί συνέπεια της αναλώσεως του δικαιώματος διανομής του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων,  είναι προϋπόθεση αναγκαία σύμφωνα με τη νομολογία (βλ. Πάλι το BGH, απόφαση της 17ης Ιουλίου 2013 - I ZR 129/08 (UsedSoftII) = GRUR 2014, 264 κ.ε.), όπου αναφέρεται ότι:


• Το Λογισμικό κυκλοφόρησε αρχικά στην αγορά με τη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων στην επικράτεια της ΕΕ ή σε άλλο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).


• Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει παραχωρήσει την εν λόγω άδεια με αντάλλαγμα την καταβολή τέλους, λαμβάνοντας δίκαιη αποζημίωση για την αξία του αντιγράφου του έργου του.


• Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει παραχωρήσει στον αρχικό αγοραστή το δικαίωμα χρήσης του αντιγράφου σε μόνιμη βάση, δηλαδή χωρίς χρονικό περιορισμό.


• Οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή / και ενημερώσεις που έχει κατεβάσει το πρόγραμμα του υπολογιστή από τον επόμενο αγοραστή ("Ενημερώσεις") καλύπτονται από μια συμφωνία συντήρησης μεταξύ του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και του αρχικού αγοραστή.


• Ο αρχικός αγοραστής έχει καταστήσει το εγκατεστημένο αντίγραφο στον υπολογιστή του άχρηστο, όπως με μόνιμη διαγραφή.


• Το μεταχειρισμένο λογισμικό είναι διαθέσιμο για πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει και για την Ελβετία. Τέχνη. Το άρθρο 12 II του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα Συγγενικά Δικαιώματα (URG) ορίζει ότι, όταν η συγκατάθεση του συντάκτη αποκτάται κατά την πρώτη πώληση λογισμικού, δίνει και σιωπηρή συγκατάθεση για τη μεταπώληση μεταχειρισμένου λογισμικού. Το δικαστήριο του καντονιού έχει παρόμοια γενική γραμμή, σύμφωνα με την ετυμηγορία της 4ης Μαΐου 2011 εναντίον της εταιρίας λογισμικού Adobe, συμφώνησε ότι επιτρέπεται επίσης η πώληση του μεταχειρισμένου λογισμικού. (Cantonal Court ΑΖ, ES 2012, 822). Το νομικό δόγμα δηλώνει επίσης ότι αυτή η νομική έννοια είναι αναμφισβήτητη. Όπως εξήγησε ο καθηγητής Dr. Cyrill Rigamonti από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης σε άρθρο σε περιοδικά, το εμπόριο του μεταχειρισμένου λογισμικού είναι συμβατό με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελβετίας. (GRUR Int. 2009, 14ff.) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) κατέληξε ουσιαστικά στο ίδιο συμπέρασμα στην επόμενη απόφασή του στην υπόθεση UsedSoft (C-128/11).